LP   FP   GK   SP   EM   KK aufgel.   KK   LG aufgel.   LG   LG 3Stell.