LGaufgl   GK 2   GK 1   Freie   GK   SP   EM   KK aufgel.   KK   LP   LG   LG 3 Stellg.